موسسه راهی به سوی نور در راستای شناخت خانواده های بیماران و عموم جامعه با بیماری اعتیاد جلسات خانواده درمانی را با چهارچوب عوامل ذیل برگزار می نماید

۱)     شناخت بیماری اعتیاد و مواد اعتیاد آور

۲)     آشنایی خانواده ها با علائم هشدار دهنده و زمینه های بروز اعتیاد تجربیات بیمار بهبود یافته

۳)     شناسایی گروه های در معرض آسیب

۴)     ارائه راه کارهای پیشگیرانه اعتیاد برای فرد و خانواده

۵)     شناخت نشانه های سوء مصرف مواد نمایش فیلم – سخنرانی روانشناس- تجربیات بیمار بهبود یافته

۶)      آشنا سازی خانواده با انواع روش های درمان  نمایش فیلم

۷)    تبیین مداخلات روانشناختی غیر دارویی

۸)     ترغیب بیماران درگیر و تشویق بیماران متمایل به بهبودی

۹)     آموزش فنون توانمند سازی فرد و خانواده برای پایداری در بهبودی

۱۰)  آگاه سازی در راستای تغییر باورهای ناسالم و تقویت باورهای سالم

 اطلاع رسانی در جهت روش های برخورد در بهینه با بیماران قبل و پس از بهبودی